MOD_LANGUAGES_DESC

Hyzmatlar

Önümçilik polietilen we polipropilen çig mal

Polietilen we polipropilen çig mal öndürmek pudagynda önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýäris. Biziň kompaniýamyz dürli pudaklarda giňden ulanylýan ýokary hilli polimer materiallaryny öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşendir.
 1. Pes basyşly polietilen (HDPE):

  HDPE turbalary: suw üpjünçiligi, lagym, gaz üpjünçiligi, şeýle hem senagat maksatlary üçin ulanylýan dürli diametrli we güýç aýratynlyklary bolan HDPE turbalaryny öndürýäris.
  HDPE filmi: azyk gaplamakda, gurluşyk materiallarynda, şeýle hem film ýyladyşhanalary we amuletler üçin oba hojalygynda ulanylýan dürli galyňlykdaky we ululykdaky HDPE filmini öndürýäris.
  HDPE önümleri: Çelekler, gaplar, gaplar we içerki we senagat taýdan ulanmak üçin dürli önümler ýaly dürli HDPE önümlerini öndürýäris.
  Pressureokary basyşly polietilen (LDPE):

  LDPE filmi: önümçilikde we söwdada harytlary gaplamakda ulanylýan dürli galyňlykdaky LDPE filmini öndürýäris.
  Torbalar we sumkalar: LDPE haltalaryny dürli görnüşlerde we ululykda öndürýäris, şol sanda tutawaç haltalary, hapa torbalary, azyk gaplaýyş haltalary we başgalar.
  LDPE Önümleri: Şeýle hem sumka saklaýjylary, doňduryjy haltalar, film armaturlary we beýleki önümler ýaly dürli LDPE önümlerini öndürýäris.
  Polipropilen (PP):

  PP granulalary: dürli gatlak öndürmek üçin pudakda giňden ulanylýan ýokary hilli PP granulalaryny öndürýäris

Build Beautiful Websites
Build Beautiful Websites

Eksport polietilen we polipropilen çig mal

Biziň kompaniýamyz dünýäniň dürli ýurtlaryna polietilen we polipropilen çig mal eksporty bilen işjeň meşgullanýar. Halkara ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli polimer materiallaryny hödürleýäris.

HDPE we PVD filmleri, HDPE turbalary we önümleri, şeýle hem polipropilen granulalary ýaly dürli derejeli we görnüşli polietilen çig mal eksport edýäris. Polietilen we polipropilen çig malymyz gaplamak, gurluşyk, awtoulag we başgalar ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyga we amatly şertleri üpjün etmäge taýýardyrys. Hyzmatdaşlygyň ähli basgançaklarynda ýokary hilli önümleri, wagtynda eltip bermegi we hünär goldawyny kepillendirýäris.

Önümlerimiz dünýädäki müşderiler tarapyndan ynanylýar we işimizi täze bazarlara we ýurtlara ýaýratmaga taýýardyrys. Polietilen we polipropilen çig mal satyn almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň we önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin maglumat bereris.

Kompaniýanyň üstünlikleri

Önümleriň giň görnüşi

Dürli ululykda we şekilli polipropilenden we polietilenden öndürilen önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.

Ýokary hilli önümler

Müşderileriň we hyzmatdaşlaryň isleglerini kanagatlandyrýan önüm öndürmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli standartlar

Müşderilere aýratyn çemeleşme

Her bir müşderiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutýarys we aýratyn çözgütleri hödürleýäris

Çalt eltip bermek

Gowy guralan logistika we müşderilere önümleri çalt eltip bermek

Ygtybarlylyk we durnuklylyk

Bu ugurda köp ýyllyk tejribe. Hyzmatdaşlar üçin ygtybarlylyk we durnuklylyk

Işgärleriň hünär ussatlygy

Ýokary hünärli hünärmenlere ýokary hilli hyzmat

"KAMIL-PLAST" kompaniýasy, Türkmenistanda polimer birleşýän materiallary öndürmekde we öndürmekde öňdebaryjydyr.

Polimer çig malyny öndürmek we Türkmenistanda birleşdirilen we polimer materiallary ösdürmek üçin bazarda möhüm orny eýeleýäris